TRẦN PHƯƠNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 575 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Với Luật Phục hồi thiên nhiên mới được thông qua, các thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải tuân thủ những ràng buộc pháp lý trong việc khôi phục các hệ sinh thái đất và biển đang bị suy thoái.

Việt Nam - Nga đã ra tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị song phương.