TRẦN PHƯƠNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 363 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Nếu được chấp thuận, Indonesia sẽ là nước đầu tiên ở Đông Nam Á trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).