TUẦN TRƯỚC, CỬ TRI ĐÃ BẮT ĐẦU BỎ PHIẾU SỚM Ở IOWA VÀ TRONG TUẦN NÀY BỎ PHIẾU SỚM CŨNG BẮT ĐẦU Ở OHIO, MỘT BANG TRANH CHẤP QUAN T

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!