VIỆT TRUNG THỰC HIỆN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Ngày 4-12 tại Hà Nội, nhóm tác giả cùng đại diện NXB Trẻ đã ra mắt cuốn sách tư liệu lịch sử Đối mặt với B-52. Ngoại trừ bác Nguyễn Xuân Mai sinh năm 1935, những người tham gia làm nên cuốn sách đều lớn lên hoặc sinh ra khi đất nước đã hòa bình: Đào Thanh Huyền (1969), Đặng Đức Tuệ (1973), Trần Phúc Thái (họa sĩ trình bày, 1986).