VỚI MỐI LO KHÁ MƠ HỒ VÀ CẢM TÍNH VỀ VIỆC “ĐỔ VỠ DÂY CHUYỀN”, VIỆT NAM KHÔNG MUỐN BẤT KỲ NGÂN HÀNG NÀO PHÁ SẢN, KHÔNG MUỐN BẤT KỲ

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

TTCT - Xét về mặt vĩ mô, Việt Nam đã tạm thời vượt qua giai đoạn nguy cấp nhất, khi hệ thống ngân hàng có nguy cơ đổ vỡ hàng loạt. Nhưng chờ đợi phía trước con đường là những biển hiệu ảm đạm chưa có chút hứa hẹn nào cho tăng trưởng, nếu những cánh cửa mới không được mở ra.