VƯƠNG THỊ NGUYỆT QUẾ

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tạp bút

TTCT - Hơn nửa đời người, cứ mỗi dịp Trung thu về tôi lại nhớ ngày xưa lúc mình còn nhỏ. Nhà nghèo, đông anh em, ba làm thuê, má ở nhà nội trợ nên việc nuôi tám người con thật khó khăn.