Tag:

Aleksei Varlamov

TTCT -.... Nhưng giáo sư chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến tiền - ông uống mà không thể say và làm dịu được nỗi buồn cho cuộc đời què cụt của mình. Lara đã thay thế tất cả những gì trước đây ông thiếu....