Tag:

Bà Thái Anh Văn

TTCT - Không khó hiểu thất bại của Quốc Dân đảng “cố cựu” ở Đài Loan. Song cũng không đơn giản nhiệm kỳ của người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên vào vị trí lãnh đạo của Đài Loan.