Tag:

Bất chiến tự nhiên thành

TTCT - “Tấn tuồng kết thúc”, có thể kết luận như thế cho cuộc gặp Kim Jong Un - Donald Trump ở Sentosa, Singapore tuần rồi. Nhưng nơi hậu trường ai có thể xoa tay hài lòng?