Tag:

Bẻ khóa sinh học

TTCT - Có những người không bằng lòng với giới hạn khả năng cơ thể mà tạo hóa ban cho họ và quyết tâm cải biến bằng công nghệ. Họ là những biohacker hay bodyhacker (người “bẻ khóa sinh học/cơ thể”).