Tag:

Bóng bay

TTCT - 1. Nước Ý suy thoái kinh tế và nền giáo dục của nó chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng ấy: ngân sách bị cắt giảm mạnh dẫn đến việc đội ngũ giáo viên phải tinh giản biên chế và cơ sở hạ tầng không được nâng cấp.