Tag:

Bữa ăn của Ánh Viên

TTCT - Bữa ăn của Ánh Viên hiện nay, tuy đã vượt xa chuẩn nhà nước, nhưng 18 triệu đồng/tháng (bình quân một bữa 600.000 đồng) cũng chưa là gì. Ăn như thế, sao kỳ vọng tiếp tục hái huy chương?