Tag:

Bức tranh kinh tế VN

TTCN - Để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội IX giữa nhiệm kỳ về phát triển kinh tế, khá nhiều chuyên gia đã được huy động xây dựng các báo cáo tổng hợp và nhận định bức tranh kinh tế VN trong ba năm qua (2001-2003) làm cơ sở cho báo cáo chung trình bày trước Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần 9 (đang diễn ra từ ngày 5 đến 12-1-2004 tại Hà Nội).