Tag:

Bụi và đất

TTCT - Giống như chuyện quả trứng và con gà, chẳng thể biết bụi hay đất có trước. Khoa học bảo Trái đất do cuộc kiến tạo hàng triệu năm từ bụi vũ trụ mà thành. Nhưng cũng chỉ là giả thuyết.