Tag:

Cách mạng lưu trữ

TTCT - Khi ngành công nghệ tin học ngày càng tiến gần tới ngưỡng không thể thu nhỏ các thiết bị lưu trữ vật lý hơn nữa, người ta bắt đầu tìm kiếm một phương thức lưu trữ mới bên trong những đoạn mã sinh học làm nên sự sống muôn loài - ADN (cách viết khác là DNA).