Tag:

Cai sữa ngân sách

TTCT - 25/26 liên đoàn, hiệp hội thể thao phải xin ngân sách để đóng niên liễm (tiền thành viên hằng năm) cho các tổ chức quốc tế, dù số tiền chưa đầy 1.000 USD/năm. Thông tin này từ Tổng cục TDTT.