Tag:

Cashless

Những được và mất của một xã hội không tiền mặt đã được tranh luận rất nhiều, nhưng có một khía cạnh mới được nhắc đến gần đây - ai sẽ bị bỏ lại phía sau khi tiền mặt bị tước mất ngôi vua trong thanh toán?