Tag: Cây mía Giao Chỉ

TTCT - Giao Chỉ dị vật chí là cuốn sách rất cổ, nửa còn nửa mất, có nhiều ghi chép khá tỉ mỉ về sản vật và nghề thủ công của nước Việt, thuộc loại “phong thổ ký” đầu tiên về đất Giao Châu, tác giả sống trong khoảng thế kỷ I, II... với nhiều thông tin từ cổ xưa về tiến trình văn minh của người Việt.