Tag:

Chính sách đầu tư

TTCT - Chương trình 135 giai đoạn II nhằm thực hiện những chương trình mục tiêu quốc gia ở Tây Bắc đã đi vào giai đoạn đánh giá kết quả thực hiện. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ có thể làm ảnh hưởng chính sách đầu tư cho giáo dục.