Tag:

Chợ như cơ thể sống

TTCT - Nếu chỉ hiểu đơn giản chợ là một khu vực để mua bán thì sẽ bỏ quên những điều căn bản khác về sự hình thành giá trị của hàng hóa - từ vật chất biến thành một sản phẩm và rồi là vật thể thể hiện các mối quan hệ giữa cá nhân và các giai cấp trong xã hội, tức là việc tạo ra giá trị thặng dư cho thị trường.