Tag:

Chưa thích minh bạch

TTCT - 730 doanh nghiệp (DN) nhà nước đã cổ phần hóa (CPH) nhưng chậm lên sàn chứng khoán sẽ được (hoặc bị) công khai tên trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài chính.