Tag:

Chức danh giảng viên

TTCT - Tranh luận về việc có nên giao quyền tự chủ bổ nhiệm giáo sư từ trường hợp ĐH Tôn Đức Thắng vừa qua đã thể hiện nhiều luồng ý kiến khác nhau, đặt ra ít nhất hai vấn đề quan trọng: Tự chủ ĐH và cải thiện hệ thống bổ nhiệm chức danh giảng viên (thực chất là cải thiện cách quản lý và sử dụng lực lượng hàn lâm). Cả hai vấn đề này đều có ý nghĩa lớn trong việc đổi mới chất lượng giáo dục ĐH.