Tag:

Chương trình phân ban

TTCT - Việc tổ chức dạy học phân hóa theo mô hình phân ban là một chủ trương được ngành GD-ĐT kiên trì theo đuổi đằng đẵng mấy chục năm dù đã vài ba lần “phá sản”. Dư luận mặc nhiên xem phân ban đã chết, còn ngành GD-ĐT trên thực tế đang chấp nhận tiễn đưa chương trình phân ban về quá vãng một cách lặng lẽ...