Tag:

Chuyện bóng đá

TTCT - Thua thì cũng đã thua rồi. Chì chiết nhau cũng chỉ để thỏa cơn giận. Vấn đề là chuyện sắp tới, làm gì, thay đổi thế nào để ngày mai tươi sáng hơn. Đó mới là đặc tính của người Việt Nam vốn lạc quan.