Tag:

Chuyển giao kỹ thuật

TTCT - Trên TTCT số 7 ra ngày 2-3 có bài viết “Đầu tiên là không gây hại” đề cập nhiều đến vấn đề chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ thầy thuốc. Nhiều năm làm giảng viên tại TP.HCM cũng như đi về các tỉnh giúp bác sĩ tuyến dưới, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh có bài viết phân tích thêm vấn đề này.