Tag:

Có cần sách giáo khoa

TTCT - Thế giới đã khác quá và sẽ còn thay đổi rất nhanh. Vì thế, chương trình giáo dục tổng thể dựa trên một tư duy chiến lược mới và cách tiếp cận mới cần được chuyển tải qua sách giáo khoa (SGK) bằng một lực lượng viết SGK có tư duy mới, tri thức mới và tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.