Tag:

Công ty Eyes on Earth

TTCT - Trong một cuộc trao đổi trực tuyến ngày 7-5, các chuyên gia - tác giả chính của một nghiên cứu mới (công bố ngày 10-4) về Giám sát lượng nước tự nhiên chảy từ thượng nguồn lưu vực sông Mekong trong điều kiện tự nhiên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch và hợp tác về nguồn nước trong khu vực.