Tag:

Cris Beam

TTCT - Điều gì khiến một người con trai là con trai hoặc một người con gái là con gái? Đó là tất cả những thứ nhìn thấy được hay là thứ gì đó sâu thẳm bên trong?