Tag:

Cú sốc thương mại

TTCT - Với độ mở thương mại cao của nền kinh tế Việt Nam, xu thế suy giảm của thương mại toàn cầu do đại dịch COVID-19 có thể tác động tiêu cực đến xuất nhập khẩu, làm giảm đầu tư nước ngoài và gây ra thực trạng căng thẳng việc làm.