NAM MINH

Tác giả

Tổng số bài viết : 70 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

TTCT - Môi trường tiền tệ thắt chặt ở Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, và tăng trưởng yếu ớt của Trung Quốc đã hạn chế nhu cầu từ các thị trường lớn trên toàn cầu đối với các sản phẩm Việt Nam, tác động đến triển vọng tăng trưởng chung của nền kinh tế.