Tag:

Cung Tuy

TTCT - Gentleman, đĩa đơn mới nhất của Psy, đang chứng tỏ với thế giới rằng anh chưa cạn ý tưởng và rằng hãy khoan nói đến chuyện đầu tiên và sau cùng, bởi lẽ Psy vẫn đang trên đường chinh phục thế giới.