Tag:

David Zierler

TTCT - Trước ngày lên đường quảng bá Phát minh hủy diệt môi trường (nguyên văn tựa sách: The invention of ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the scientists who changed the way we think about the environment) tại Mỹ, tác giả David Zierler đã dành cho TTCT một cuộc trao đổi chân tình.