Tag:

Hậu xuất khẩu lao động

TTCT - Chính sách xuất khẩu lao động mang trong nó hai mục tiêu lớn: giải quyết việc làm và đào tạo nguồn lực cho đất nước. Nhưng khi sứ mệnh “giảm nghèo cho vùng khó khăn, làm giàu cho vùng thuận lợi” hoàn tất, một số đông lao động chất lượng cao về nước trở lại cảnh thất nghiệp hoặc chờ một cơ hội ra đi khác. Ở đâu một chiến lược huy động, sử dụng hợp lý nguồn lực tài chính và con người do xuất khẩu lao động mang lại?