Tag:

Hava Herschkovitz

TTCT - Trong ảnh là cụ bà Hava Herschkovitz, 78 tuổi, về nhất trong cuộc thi hoa hậu mang tên “Người sống sót khỏi trại tập trung” vừa kết thúc tuần qua tại Haifa (Israel).