Tag:

Huỳnh Thế Du

TTCT - Kể từ bản quy hoạch đầu tiên của viên sĩ quan công binh người Pháp Coffyn vào năm 1862 đến nay, TP.HCM chưa có một bản quy hoạch nào thật sự đóng vai trò định hình sự phát triển của TP theo đúng nghĩa của quy hoạch.