Tag:

I ốt

TTCT - Bổ sung vi chất là chính sách quốc gia về sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên những năm gần đây, các doanh nghiệp thực phẩm (DNTP) liên tục kiến nghị bãi bỏ vì những bất cập của quy định này.