Tag: Kapuscinski

TTCT - Từ những nỗ lực của Kapuscinski đi tìm một cái nhìn thấu suốt châu Phi trong Gỗ mun (*), thì những gì ta biết được về lục địa này cũng chỉ là lướt nhìn nó từ bề nổi.