Tag:

Kê khai tài sản

TTCT - Việc một số vụ án tham nhũng lớn đã và đang được xử lý, bên cạnh việc thanh tra những “biệt phủ” hay tích cóp này nọ, trên một bình diện nào đó, là những dấu chỉ của một chiều hướng tích cực như có thể thấy qua bảng “Chỉ số cảm nhận tham nhũng” 2016. Song, kết quả này cũng thúc giục tăng mạnh việc công khai minh bạch tài sản.

TTCT - Sau năm năm thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của 11 nhóm cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện minh bạch tài sản, thu nhập theo nghị định 37/2007 (sửa đổi bởi nghị định 68/2011), câu chuyện công khai những thông tin này - vốn được nhiều người quan tâm nhất - bắt đầu được thực hiện từ năm 2012.