Tag:

Làm quan

TTCT - Trong trào lưu “tiểu thuyết quan trường” đang thịnh hành ở Trung Quốc, Quan trường hủ bại (*) là một trong những tác phẩm tiêu biểu vẽ nên bức tranh về một căn bệnh lớn, mỗi người làm quan là một con bệnh, rộng hơn là một cơ chế bệnh, một xã hội bệnh.