Tag:

Nguyễn Đình Đầu

TTCT - Ở tuổi 95, ông trao tặng bạn đọc một cuốn sách mới: Tạp ghi Việt sử địa (NXB Trẻ), ghi chép công phu trên nhiều lĩnh vực: địa lý, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật... trong đó nhiều tạp ghi chưa từng công bố.