Tag:

NGUYỄN PHƯƠNG VĂN

TTCT - Nguyễn Phương Văn, Phương Cẩm Sa, blogger 5xu, tác giả của Thời tiết đô thị, Ai và Ky... (viết cùng giáo sư Ngô Bảo Châu)... đều là một người. Tự nhận mình đã có nhiều năm “lúc nhập sách, lúc bán sách, lúc in sách, lúc làm tác giả”, Nguyễn Phương Văn chia sẻ cùng TTCT góc nhìn riêng về câu chuyện làm sách và đọc sách bây giờ...