Tag:

Những người da đen cầm súng

TTCT - Quyển sách về John Brown - lãnh tụ người da đen ở Mỹ lãnh đạo những người da đen cầm súng chống lại những chủ nô lệ da trắng đã xuất hiện tại nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sau mùa xuân năm 1962. Sách hiện đang được bảo quản tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.