Tag: Phạt ngoáo ộp

TTCT - Lão bạn già nhìn chăm chú vào cốc bia sủi bọt đầy vơi tâm sự: được mùa phát minh ông ạ, giờ thì 30% công chức “cắp ô” đã có đủ việc làm! Mình cãi công chức cắp ô là bởi họ có “ô”, như tôi với ông quần quật dạy học, làm báo lấy đâu ra “ô” mà cắp.