Tag:

Sau đại dịch

TTCT - Đại dịch COVID-19 là lý do nhiều quốc gia đã bắt đầu sử dụng công nghệ để theo dõi sự di chuyển của công dân, phục vụ việc kiểm dịch và thiết lập liên lạc với bệnh nhân. Các tình huống khẩn cấp đã khiến quyền con người và quyền tự do bị đặt xuống hàng thứ yếu.