Tag:

Sống công nghiệp

TTCT - Về mặt nào đó Robinson Crusoe trên hoang đảo có một cuộc sống khá đơn giản, nhàn hạ và hạnh phúc với một con vẹt, một con chó, vài ba con dê lấy sữa và thịt. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa chưa xuất hiện trên đảo hoang. Hôm nay chúng ta đối đầu với nỗ lực tối đa hóa lợi nhuận bằng mọi giá, kể cả khi cái giá đó là sự sống của thế giới động vật quanh ta.