Tag:

Thích vào nhà nước

TTCT - Tôi có đúng 32 năm là công chức nhà nước. Cụm từ “tinh giản biên chế” (TGBC) tôi nghe được từ khi bắt đầu vào cơ quan nhà nước năm 1983, đến khi nghỉ hưu năm 2015 năm nào tôi cũng nghe, đọc trong các văn bản và trong các cuộc họp... với không ít quyết tâm của lãnh đạo cơ quan về TGBC.