Tag:

Tiền kim loại

TTCT - Nền kinh tế có nhiều loại hàng hóa có giá trị thấp nhưng lại thiếu tiền lẻ sẽ gây khó khăn trong việc lưu thông hàng hóa. Đồng tiền xu có khuynh hướng đang bị rẻ rúng trong khi vẫn giữ một vai trò quan trọng trong đời sống.