Tag:

TIN Ở NÔNG DÂN

Có tin ở nông dân mới tin miếng cơm, lát bánh đang ăn đúng là thứ sản phẩm ta muốn hưởng thụ. Và đầu tư vào nông dân là đầu tư cho an ninh lương thực, ở hiện tại cũng như tương lai.