Tag:

Trần Thanh Sơn

TTCT - “Hãy mang một trái tim bình thản để chấp nhận những gì không thể thay đổi được, một lòng dũng cảm để thay đổi những gì có thể thay đổi được, và một bộ óc sáng suốt để biết được những gì có thể thay đổi và không thay đổi được”, câu nói ấy đã trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống của Trần Thanh Sơn. Anh đã chọn một cuộc sống như thế: biết chấp nhận những khiếm khuyết như một phần cơ thể mình để tiếp tục sống và phấn đấu.