Tag:

Trương Trọng Nghĩa

TTCT - Thập kỷ tới, người dân mong muốn những công bộc xứng đáng, tiêu biểu sẽ được lựa chọn để lãnh đạo đất nước, những quyết sách sáng suốt và hiệu nghiệm sẽ được thông qua, để họ cùng góp phần tạo ra và thụ hưởng những thay đổi tốt đẹp chính trên quê hương mình.