Tag:

World Bank

TTCT - Đúng vào năm kết thúc hạn kỳ “Mục tiêu thiên niên kỷ”, mà mục tiêu thứ nhất là xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và thiếu đói vào năm 2015, đang dấy lên những trăn trở làm sao nâng hiệu quả chính sách giảm nghèo, xóa đi một trong những lo lắng nhất về cái “nghèo truyền kiếp”.